Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Посетителски център «Леденика»

В района на: Врачански Балкан - [ карта ]

Населено място: Леденика

Контакт: телефон: 092 62 35 53

Линк:


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


В Посетителски център «Леденика» е изградена експозиция и се провежда аудио – визуална беседа предимно с карстоложка и спелеоложка насоченост.


Интересни обекти в районa на центъра:

Леденика е един от най-красивите обекти във Врачанския балкан. Пещерата се намира в Стара планина (северозападния край - Стрешерски дял на Врачанската планина). Входът й е разположен в най-ниската част на Леденишкия увал при надморска височина 830м. Температурата в пещерата варира от -7° C до 15° C, при стабилни 8° С във вътрешността.

В най-ниската част на пещерата се намира “Предверието”- през зимата и пролетта тази зала очарова с ледено кристалната си украса, дала името на пещерата. Няколко метра човек трябва да се движи наведен през прохода “Плъзнята”, за да стигне до малката зала с кръгла форма, а след още едно стеснение се озовава в “Концертната зала” (наричана така поради удивителната си аркустика). Тук могат да се наблюдават Крокодилът, Главата на великана, Соколът, дядо Кледа и много др. От тази зала се преминава през “Малката” и “Голямата пропасти”, през коридора “Завеските”, за да се стигне до “Бялата зала”, където се извисяват Свекървенският език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка. Най-високата точка се нарича “Седмото небе”.

Единсвено в тази пещера може да се види насекомото “Леденикус” или “Светломразец”.

Алея към входа на пещерата Карта на пещерата

Транспортни връзки в района на центъра:

Намира се на 16 км от гр. Враца. След няколко км нагоре по пътя ще стигнете до отклонение за мандра "Пършевица", както и до почивната станция "Леденика" на АЕЦ "Козлодуй". Отклонениетo за пещерата е в дясно, но има табели, така че няма да се объркате. След стръмния път, осеян със завои, следва участък с доста платовиден релеф. А след него излизате на неголям паркинг, където трябва да оставите колата си и да повървите малко пеша. Входът на пещерата е малко по-надолу. Влиза се на всеки кръгъл час.
Вход Езерото на желанията Леденика - табела
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.