Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Посетителски център гр. Паничище

В района на: Рила - [ карта ]

Населено място: гр. Паничище

Контакт: Паничище, община Сапарева баня 2650, обл.Кюстендил Страхил Гювийски, тел.: 0707/33020707 / 33 02

Линк: http://www.rilanationalpark.org/bg

Сградата на Посетителски център на НП Рила – Паничище

Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Посетителски център на Национален парк Рила – Паничище - информация за национален парк Рила и неговите забележителности, за туристическите маршрути, осъществяват се образователни и интерпретативни програми, свързани с опазването на природата, Осигурява планински водачи

Центърът разполага със семинарна зала и зала за видеопрожекции, петрографска сбирка с над 180 минерали и скали, постоянни и временни изложби, богата еко библиотека, удобен за провеждане на семинари и зелени училища.


Интересни обекти в районa на центъра:


Национален парк «Рила» е разположен в Рила планина като включва безлесните части по билото на планината и част от горските иглолистни комплекси под него. Общата площ на парка е 81 046,0 ха, от които 53 481,0 ха горски фонд и 27 565,0 ха високопланински пасища и ливади. Една част от него е прекатегоризирана в Природен парк «Рилски манастир». В парка са включени 4 резервата – «Парангалица», «Централен Рилски резерват», «Ибър» и «Скакавица»

В Национален парк «Рила» има 4 резервата – “Парангалица”, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”, които са с обща площ 16 222,1 хектара. Основната цел на зоната е поддържане на естественото състояние на териториите с най-високо консервационно значение. Зоната позволява най-висока степен на защита на растителните и животински съобщества.

Езерото „Окото” зиме

„Окото” през лятото Пиринейска тинтява от Северозападна Рила

Екопътеки/Маршрути в района:

Списък на oсновните туристическите маршрути :
• Ботанически маршрут “Приятели на растенията”
Ботаническият маршрут води от местността Яворова поляна до Урдин циркус. Той ще Ви даде възможност за три часа да се запознаете с основните дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнете в скалните пукнатини, край потоците, в сянката на смърчовата и бялмурова гора. Изградени са девет погледни места, от които могат да се наблюдават средно по над 60 вида висши растения. Маршрутът ще служи и като база за провеждане на образователни дейности и програми.

• Паничище – Зелени преслап – х. Рилски езера
• Бързанска поляна – х. Ловна – х. Рилски езера
• х. Рилски езера – Раздела връх Мальовица – х. Мальовица
• х. Мальовица – заслон Страшното езеро – Кобилино бранище – х. Рибни езера
• х. Рибни езера – Павлев връх – х. Македония
• х. Македония – връх Капатник – м. Предела
• х. Рибни езера – Канарски преслап – връх Вапа – Джанка – х. Грънчар
• х. Грънчар – Джанка – връх Овчарец – Маришки връх – връх Мусала – х. Мусала
• х. Мусала – КК-Боровец
• х. Мусала – Маришки връх – връх Манчо – х. Заврачица
• х. Заврачица – х. Белмекен
• х. Белмекен – по Равнивръшка река – Летовище Костенец
• х. Белмекен – яз. Белмекен - Юндола
• х. Трещеник – х. Грънчар – х. Заврачица
• Летовище Бодрост – х. Македония
• х. Семково – връх Вапа – х. Рибни езера
• Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – заслон Кобилино бранище

Възможности за настаняване в центъра и околностите:

На територията на Национален парк “Рила” са разположени 17 хижи и 4 заслона. Капацитетът на хижите е общо около 1500 легла.
Парков участък “Благоевград”

Хижа “Чакалица” (стара и недовършена нова) на ТД “Айгидик” Благоевград
Хижа “Македония” на ТД “Айгидик” Благоевград ТД “Айгидик” Благоевград: Тел.: 073/8 41 57
073/8 41 57

Парков участък “Белица”

Хижа “Добърско” ТД “Пирин” Разлог ТД Секретар: 048/761 191
Парков участък “Якоруда”

Хижа “Грънчар” на ТД “Трещеник” Якоруда
Хижа “Грънчар”: 048/816 317; ТД Секр.: 048/811 402; 07442/26 16
07442/26 16
Парков участък “Костенец”

Хижа “Белмекен” на ТД “Равни чал” с. Костенец
ТД “Равни чал” с. Костенец: Секретар: тел.: 07144/50 39 , 07144/50 39
Парков участък “Боровец”

Хижа “Мусала” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Заслон “Еверест” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Заслон “Леденото езеро” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Хижа “Чакър войвода” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Хижа “Марица 1900” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Хижа “Заврачица” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Парков участък “Говедарци”

Хижа “Мальовица” СС на БТС София
Хижа “Мальовица”: 048/944 359
Хижа “Вада” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Заслон “Страшното езеро” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Заслон “Орловец” на ЦПШ “Мальовица” Учебен център: 048/916 266
Парков участък “Дупница”

Хижа “Отовица – “Мини Бобов дол” ЕАД
Хижа “Отовица: 048/872 036
Хижа “Скакавица” на ТД “Рилски езера” Дупница
Хижа “Скакавица”: 048/862 050; ТД “Рилски езера”: 048/761 190
Хижа “Рилски езера” на ТД “Рилски езера” Дупница
Хижа “Рилски езера”: 048/986 796; ТД “Рилски езера”: 048/761 190
Хижа “Седемте езера” на ТД “Рилски турист” Самоков: Секретар: 048/761 226
Хижа “Иван Вазов” на “Иво-95” ЕООД, София
Хижа “Иван Вазов”: 048/815 598
Хижа “Ловна” на ТД “Паничище”, Сапарева баня : 048/903 232 и тел.: 0707/21 40; 0707/21 40, 2148

Рила - Леденото езеро Мусала - пирамидите Рилски езера


Мусаленски езера и „Свинкса” Мусала Рила - Леденото езеро Рила-рядък растителен вид Рила - граблива птица над Мусала „Окото” на планината.
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.