Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природозащитен център „Пода”

В района на: Черноморско крайбрежие

Населено място: гр. Бургас

Контакт: Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България П.к. 189 Бургас 8000 тел. / факс : /+359 56/ 500 560 ; 0885 937 836

Линк: http://www.bspb-poda.de/


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Основни дейности, извършвани в ПЗЦ "Пода":

• природозащитни - свързани с дейности в защитената местност, като маркиране на границите и поддържането й; построяване на преградни съоръжения за ограничаване на неконтролирания достъп; построяване на изкуствени острови, гнезда и укрития за привличане на редки видове птици; частично управление на тръстиковите масиви; редовен мониторинг на орнитофауната. Центърът се превърна и в място за временен престой на ранени или бедстващи птици;
• образователни - съгласувани с МОН - Бургас с цел повишаване природозащитната култура на учениците от региона и страната. Организиране на Състезание по орнитология, издаване на брошури с екологична тематика. Вече стана традиция множество немски студенти да провеждат годишната си практика в центъра;
• информационни - привличане на широката общественост на гр.Бургас в опазването на защитената местност и в дейностите на ПЗЦ"Пода"- чрез издаването на бюлетин и използването на съвременните комуникационни средства за масова комуникация - интернет и масмедии;
• туристическите дейности са свързани с посещение на специализирани орнитологични групи и масови туристи през летния сезон.


Интересни обекти в районa на центъра:

Пода е обявена за защитена местност през 1989 г . и е предоставена за стопанисване на Българското Дружество за Защита на Птиците ( БДЗП ). Топографското разположение на ЗМ"Пода" е такова, че над нея преминава един от основните прелетни пътища в България - "Виа понтика".

В нея се намира единствената по Черноморското ни крайбрежие смесена колония на бялата лопатарка, блестящия ибис, нощната -, червената -, гривестата -, малката бяла - и сивата чапла. Международната й значимост за птиците я определя като Орнитологично важно място и Рамсарска територия.

Усилията на БДЗП в опазването и управлението на местността му донесоха първата за България престижна европейска награда "Хенри Форд" и почетна грамота от "Съюза на немските туристически бюра и тур оператори".

Защитена местност "Пода" е едно от малкото места в Европа, където на площ от 100 ха са установени над 259 вида птици.


Транспортни връзки в района на центъра:

Местността е разположена южно от Бургас, преди Крайморие в ляво от шосето Бургас-Созопол /Е87/.


Възможности за настаняване в центъра и околностите:

Центърът е многофункционален и разполага с : • постоянна изложба, представяща биологичното разнообразие на защитената местност; • добре оборудвана лекционна зала с допълнителна изложбена площ; • богата орнитологична библиотека; • стая за доброволци; • барче за безалкохолни напитки и сувенири; • волиера за ранени и бедстващи птици; • офис и най-голямото предимство на центъра са обширните тераси, които дават възможност на посетителите да се докоснат непосредствено с богатия птичи свят на едноименната защитена местност, без те да бъдат обезпокоявани.Розови пеликани, езеро Вая
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.