Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Център за размножаване на сухоземни костенурки - Драгоман

В района на: Западни гранични планини

Населено място: Драгоман

Контакт:

Линк: http://balkani.org/activities/species-conservation/tortoise/breeding-center/

testudo hermanni

Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Целта на създаването на център за размножаване на сухоземни костенурки при град Драгоман е да бъде спасена местната популация на Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), след постигане на генетично стабилна колония в контролирани условия.

Костенурките изцяло са изчезнали от селата около Драгоманското блато. По долината на река Нишава и в района на Калотина обаче са останалите единични възрастни екземпляри, които не могат да се срещнат помежду си, за да се размножат и оставят поколение. Необходимо е да бъдат събрани на едно място докато са все още в размножителна възраст, за да се получи младо поколение от същия генотип.

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ има издадено разрешително от Министерство на околната среда и водите за улавяне от природата, отглеждане в изкуствени условия, размножаване и последващо пускане в природата на индивиди от вида Шипоопашата костенурка Testudo hermanni, с цел подпомагане възстановяването на нежизнени популации на вида в частите на ЗЗО „Драгоман” BG000322 и в ЗЗО „Западна стара планина и Предбалкан” BG0001040 попадащи в общините Драгоман, Годеч и Калотина. Разрешителното касае събирането на всички индивиди с местен произход, както от природата, така и държани от местните хора, в една размножителна колония в защитен Център за Размножаване на Сухоземни костенурки на СДП БАЛКАНИ в град Драгоман.

Работата на такъв център има още един важен  принос – промяна на отношението на местните хора към опазването на вида в резултат от активното включване на децата от целия регион в дейностите на центъра, запознаване с изискванията на закона и стимулиране на доброволното предаване на отглеждани  извън природата индивиди.

Към момента центърът е в етап на изграждане, средствата за което се осигуряват по проект Naturegiо и дарение на Фондация Помощ за благотворителността в България.


  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.