Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Екологичен научно-образователен център към Зоологическа градина София

В района на: Витошки и Софийски район

Населено място: София

Контакт: Диана Златанова – завеждащ центъра
Катерина Зарева, Венислава Рачева, Ива Асенова-еколози
телефон на Зоологическа градина София:02 868 20 43

Линк: http://www.zoosofia.eu/

Тигърът Мърдок

Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:Екологичният Научно-образователен Център на Зоопарк София е създаден през 1998 година. Той се занимава с изпълнение на някои от основните цели на един съвременен зоопарк, а именно наред с развлекателните функции на място за отдих сред животните, зоопаркът да се превърне в място за провеждане на активно екологично образование, систематични научни проучвания и за партньорство в природозащитни програми.
Центърът се помещава в отделна сграда в сърцето на Зоопарка, където се намират лекционна и прожекционна зала, както и клетки с дребни питомни животни, използвани в образователните дейности на центъра.

Зоопаркът в лицето на Екологичният център участва с равностойно партньорство в няколко научни и природозащитни проекта:
Проект за проучване на кафявата мечка (Ursusarctos) в България за подпомагане управлението на нейните популации”
„Проект за проучване биологията и екологията на язовеца (Melesmeles) в България”.

Екологичния център на зоопарка работи активно с български студенти от различни области на науката и изкуството. Служителите на центъра подпомагат и консултират магистърски работи на студенти по биология и екология, провеждани на територията на зоопарка и в полеви условия.

Към Екологичният научно-образователен център има зооклуб „НОЙ”, чиито членове се събират всяка Неделя от 13,30 часа от октомври до май. Член на зооклуба може да стане всеки, който има интерес към зоологията. Всяка сбирка е посветена на отделна тема, във връзка с която има мултимедиина презентация. Често гости-лектори са учени изследователи на дивата природа.
Всяка година през юни и юли в Екологичния Научно образователен център се провежда лятно зооучилище за деца от 7 до 14 години.
Центърът работи с групи от училищата след предварителна заявка.


Интересни обекти в районa на центъра:

Центърът се намира и е част от Зоологическа градина София, която е един от стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Тя се намира и близо да Природен парк Витоша.


Транспортни връзки в района на центъра:

До зоологическата градина се стига с автобуси 102 (спира близо до централния вход откъм Симеоновско шосе ), 88,83 с 120 – спират пред западния вход близо до кв. Хладилника.
Друга информация:

Залата на центъра разполага с прожекционна зала и всички необходими условия за провеждане на семинари в една интересна и нестандартна среда: - Екологичния научно-образователен център в Зоопарка организира курсове и семинари по зоопарково управление, както и специализирани курсове за гледачи на животни. Лектори са както служителите на зоопарка, така и чуждестранни специалисти. - В сградата на екологичния център се провеждат много работни срещи на неправителствени природозащитни организации, работещи по природозащитни и научни проекти, като такива за проучване на лешоядите, едрите хищници, за проблема с отровите в природата и други.

Сурикати
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.