Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Информационен център „Царски орел” в Тополовград

В района на: Източни Родопи

Населено място: Тополовград

Контакт: Тополовград

Линк: http://www.birdsinbulgaria.org/news.php?id=850


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


На 10 април тази година в Тополовград бе официално открит новопостроен информационен и природозащитен център, посветен на опазването на царския орел и биоразнообразието в Сакар планина. Идеята за изграждането му е провокирана от желанието да се подпомогне устойчивото развитие на региона, като се използват бизнес похвати, които не застрашават и не увреждат природата. Основните цели са да се привлекат чуждестранни и български туристи, което да доведе до генериране на приходи за местната икономика и да се създадат условия за изграждане на широка обществена подкрепа при опазването на природните богатства на региона. В центъра се помещава интерактивна изложба, която по интересен и забавен начин запознава посетителите с най-характерните представители на животинския свят в Сакар. В сградата са създадени условия за провеждане на открити уроци и беседи с ученици


  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.