Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Информационен център гр. Черни Осъм

В района на: Централен Балкан - [ карта ]

Населено място: гр. Черни Осъм

Контакт: гр. Черни Осъм 5620, община Троян, Природонаучен музей, Христо Илиев, тел.: 06962/371

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


разположен е в Природонаучния музей в гр. Черни Осъм и функционира в сътрудничество с него. В музея е представена фауната на средна Стара планина, а в центъра - флората на Национален парк «Централен Балкан».
Центърът разполага с богата библиотека, обособен детски кът, подходящ за провеждането на различни образователни мероприятия с най-малките деца, видеотека с филми, разкриващи природните дадености на България.


  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.