Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Екологично-Информационно-Образователен център гр. Рибарица

В района на: Централен Балкан - [ карта ]

Населено място: гр. Рибарица

Контакт: Рибарица 5720, общ.Тетевен ул. Г. Бенковски 188 Teл.: 06902/479, natura@abv.bg

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Центърът предлага и много интересни и приятни занимания като рисуване на открито, еко-игри и походи по екологични пътеки в района на Рибарица и хижа «Вежен» в сърцето на резервата «Царичина».Модерно оборудвана, експозиционна зала, богата библиотека и видеотека, учебна зала с 25 места. Предлага изложба-базар с изделия на местни занаяти и екопродукти. Предоставя туристическа информация и записва желаещи за програмата «Училище сред дивата природа»


  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.