Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Туристически и природозащитен център гр.Карлово

В района на: Централен Балкан - [ карта ]

Населено място: гр.Карлово

Контакт: гр. Карлово 4300, ул. Водопад 35, тел.: +359 335/95373 +359 335/95373 +359

Линк: http://www.karlovo.net


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Разположен в град Карлово в подножието на Калоферска планина, изграден с цел информиране и опазване на природното разнообразие и изучаване на прилепни видове,


Интересни обекти в районa на центъра:

Предлага информация за Националния парк, избор от образователни програми с диапозитиви, видеофилми, игри и конкурси, тематични излети в Парка със специални занимания по ботаника, зоология и екология, «зелени ваканции» за деца, туристическа програма на територията на Парка със специализирани турове – флора, следи и др

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.