Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природен парк «Персина»

В района на: Дунавска равнина

Населено място: гр. Белене

Контакт: гр. Белене, инж. Стела Божинова – Директор, тел. 0658/32684 и 32686

Линк: http://www.persina.bg


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Природен парк Персина е единственият парк по поречието на р. Дунав, обявен е през 2000 г. с площ 21762,2 ха. Разположен е на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов. Паркът обхваща множество острови и територии, заети с естествени заливни гори, вътрешни блата и крайдунавски влажни зони..Уникалността и голямата значимост на островите превръща парка в най-голямото по площ Рамсарско място в България. За да се съхранят и опазят тези уникални екосистеми, на територията на парка са обявени редица защитени местности и резервати.


Интересни обекти в районa на центъра:

За туристите и посетителите на парка, по поречието на реката са изградени кътове за отдих и места за наблюдение на птици, до които се достига по обособените велосипедни, пешеходни и водни маршрути. Административната сграда на Дирекцията на парка е обособена и като посетителски център. Тук можете да намерите необходимата ви информация и рекламни материали за Природния парк.


Транспортни връзки в района на центъра:

до гр. Белене се достига с автобусен и личен транспорт.


Екопътеки/Маршрути в района:

Най-атрактивен е водният маршрут - в обятията на Дунав, който дава възможност по вода да се обиколят част от островите, влизащи вв границите на парка.

Възможности за настаняване в центъра и околностите:

Районът разполага с около 300 легла за настаняване.Друга информация:

Наред с природните си дадености, територията на ПП Персина е свидетел на богато историческо минало. Тук живеят три религиозни общности: католици, източно-православни и мюсюлмани, запазили своя бит и традиции.

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.