Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Посетителски център с. Паволче

В района на: Врачански Балкан - [ карта ]

Населено място: с. Паволче

Контакт:

Линк:


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Живописното селце се намира едва на 4-5 км от гр. Враца, под връх Околчица - лобното място на поета-революционер Христо Ботев – разказва Ангел. - Намира се на живописна тераса в предбалкана, отличаващ се с ясно откроените си скални масиви. Наблизо е проходът Вратцата, предпочитан от любителите на алпинизма и скалното катерене.


Интересни обекти в районa на центъра:

Предлага изложба-базар с изделия на местни занаяти и екопродукти.

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.