Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Посетителски център с.Люти брод

В района на: Врачански Балкан - [ карта ]

Населено място: с.Лютиброд

Контакт:

Линк:


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


В близост са природна забележителност «Новата пещера»- намира се на левия бряг на р. Искър в землището на с.Лютиброд и природна забележителност «Ритлите»- природен феномен, западно от с.Лютиброд.


  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.