Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Информационен център гр. Клисура

В района на: Централен Балкан - [ карта ]

Населено място: гр. Клисура

Контакт: Клисура, п.к. 4341, читалище «20 април 1876», +359 3137/2095

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Разположен в сградата на Читалище «20 април 1876». популяризира богатствата и значението на НП «Централен Балкан» за България и света и се грижи за парка с цел да опазва и поддържа биологичното разнообразие, да защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за развитието на туризма и съобразен с екологията поминък. Центърът разполага с посетителска зала, библиотека и видеофилми от програмата «101филма за биоразнообразието», Експозиция за Национален Парк «Централен Балкан», Изложба и хербарна колекция


Интересни обекти в районa на центъра:

Град Клисура се намира в Пловдивска област, на 35 км запад-северозападно от общинския център Карлово и на 25 км североизточно от възрожденския град-музей Копривщица. Клисура влиза завинаги в българската история с подвига на клисурци по време на героичното Априлско въстание, проправило пътя на България към Освобождението от петвековно османско иго, с легендарния образ на Боримечката, както и с прочутите черешови топчета – символ на клисурската артилерия. Руините на църквата “Св. Николай Чудотворец” още напомнят за безстрашния 20 април на 1876 г., а оригиналната камбана, възвестила бунта на клисурци срещу поробителите, е единствения “жив” свидетел на Априлската епопея и представлява най-голямата ценност на Градския исторически музей. Гордост за музея е и запазеното автентично черешово топче.

Един от "100-те туристически обекта".

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.