Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Национален парков информационен център

В района на: Витошки и Софийски район - [ карта ]

Населено място: София

Контакт: 1303 София, ул. Антим I, № 17, 989 53 77, 988 58 41, факс:02/ 989 53 77

Линк: http://www.park-vitosha.org

Черни връх

Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Основната му функция е да предоставя информация за защитените територии както в България , така и по света.Организира изложби за парковете, за обектите на живата и неживата им природа и културно - историческото наследство в тях.В него се извършва продажба на туристически карти, книги, дипляни, филмови материали, различни определители и др. Предоставя пътуващата изложба »Парковете в България» на училищата и детските градини в столицата.


Интересни обекти в районa на центъра:


Природен парк Витоша е първият парк на Балканския полуостров. С образуването на парка са обявени и двата природни резервата в него - Бистришко бранище (1061.6 ха) и Торфено бранище (782.8 ха).

Бистришко бранище е обявен за резерват с цел да се запазят първичните екосистеми от смърч, както и видовете от субалпийската зона. Горите обхващат около 51 % от неговата площ, а останалата част са алпийски тревни зони и каменни грамади.Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната височина на дърветата надхвърля 25 м.

Вторият резерват на Витоша е Торфено бранище. Основната цел за обявяването му е да бъдат запазени в естествено, незасегнато от човешката дейност състояние торфищните комплекси във високопланинския дял на Витоша. В тях са установени над 300 вида мъхове и 500 вида водорасли. Резерватът обхваща почти целия район от Ушите - Черната скала до Черни връх. Това е изворната област на Владайска, Боянска и Драгалевска река. Дебелината на торфищната покривка в него е от 0,6 до 2 м. Възрастта на торфището е от 1000 до 1500 години. То расте твърде бавно - средногодишно по 1 мм.

Торфеният резерват е почти безлесен - срещат се само съобщества от храсти - ива, смрики, боровинки и тук-там клек. Тревната покривка е образувана от очиболец, насекомоядни растения - росянка и петлюга, жълта и петниста тинтява, острици, пушици, салепи, иглики, каменоломки, бяла чемерика и др. Достъпът на туристи в резервата, който е вододайна зона е забранен.

Витошкият първенец - Черни връх се издига на 2 290 м н.в. Представлява тревиста заравненост, заобиколена от каменни грамади. Около него се редят върховете Голям и Малък резен, Скопарник, Купена, Самара и Селимица. В северозападна посока са Торфеният резерват на Платото и Бистришкият резерват под Резньовете. От обширното мочурище под южните склонове на Черни връх и връх Скопарник извира река Струма.

Природната забележителност Духлата е пещера в южните склонове на Витоша, над село Боснек. Със своите близо 16 км галерии, разположени на шест етажа и с шест подземни реки - тя е най-дългата пещера в България. С разнообразните сталактитни и сталагмитни образувания, балдахини и драперии, езерца и пр. Духлата се смята за една от най-красивите пещери у нас.

Боянският водопад е една от забележителностите на Витоша. Образуван е от Боянска река в андезитния пояс на планината. Височината му е 15 метра и е особено красив през пролетта.

Мост през морените Бистришко бранище Торфеният резерват на Платото

Транспортни връзки в района на центъра:

столичен градски транспорт

Витошки лалета

Екопътеки/Маршрути в района:

Пътната мрежа е приблизително 110 км, алейната - около 300 км, като основно маршрутите са съсредоточени в северната част на планината. Ски терените (писти и пътища) са съсредоточени на височина 1400-1600 м и обхващат: ски писти - 1075 дка, ски пътища - 1235 дка и ски пътища и писти за дълго бягане - 160 дка. Ежегодно парка се посещава от 700 000 до 1 000 000 души.

Възможности за настаняване в центъра и околностите:

На територията на парка са изградени над 240 обекта - хижи, хотели, ресторанти, почивни станции и др. Много от тях са разположени по северния склон на планината.

Морените


Друга информация:

Предстои изграждане на нов посетителски център на територията на м. Белите брези, който ще бъде завършен в края на 2010. а до края на 2011 ще започне да функционира.

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.