Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Музей «Горска сбирка» с. Граматиково

В района на: Странджа - [ карта ]

Населено място: с. Граматиково

Контакт: с. Граматиково

Линк: http://www.ddsgramatikovo.com


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Това е най-голямото странджанско село. Намира се на около 34 км от Царево. Експозицията «Горска сбирка», която е посветена на огромното биологично разнообразие на Странджа планина.
Първият по рода си музей в България със съвременни интерактивни елементи: Телефонна кабина с телефонен указател за разговор с птиците в гората, уредба «Езиков курс» за изучаване езиците на няколко животни, тъмна стаичка, в която ще чуете гласовете на всички нощни обитатели на гората, табла за разпознаване видовете странджански дървета по тяхната кора, кутия с бръмбари, два дървени пъзела с картата на природен парк «Странджа» и хранителната верига на животните, сандък с природни съкровища – минерали и билки за разпознаване, модел на къщичка за птички с чертеж за построяването й, богата фотоизложба, зала за видеопрожекции, детски творби, изработени от природни материали на деца от района на парка и др.


Интересни обекти в районa на центъра:

Дендрариум "Качул"

Намира се в местността "Качул". В него са интродуцирани 74 иглолистни и широколистни дървени вида. Съкровището му са 56-те типично странджански вида дървета и храсти. Дендрариумът е част и от разсадника "Качул", който се стопанисва от станцията.

Горска сбирка „Граматиково” - експозиция

Велека в м. Качул, под с. Граматиково р. Трионска

Екопътеки/Маршрути в района:


Екопътека "Българска Колхида"

Дължина на прехода 35 километра. От село Лозенец по Трионски дол и защитена местност "Попови скали" до вливането на река Тисовица в Трионски дол. По долината се навлиза в естествени вековни смесени гори с колхидски характер от източен бук, дъбове и габър с подлес от вечнозелени храсти. По южните склонове се наблюдават средиземноморски вечнозелени маквиси в скалисти образувания и пропасти. По пътя се наблюдават монументални дървета от странджански дъб, цер, габър, бук. Реката е богата на риба с вирове и красиви скални прагове допълващи чуството за неповторимост на природата. На заслона "Дебелите гърники" могат да се видят единствените достъпни естественорастящи в Странджа тисови дървета а от наблюдателните вишки – благородни елени, сърни и диви прасета.

По посока на с.Българи се достига до манастир св.Богородица с поклонение от далечни векове. Преминава се през селата Българи и Кондолово – типична странджанска архитектура и ритуалните параклиси на нестинарството. Край с.Граматиково, от лесопарк "Тумбата" се наблюдава панорама на цяла Странджа. В местността "Качул" от реставрираната кула на "Кукулят"- панорамен изглед на долината на р.Велека, една от най- чистите реки в България, да се посети дендрариума от представителни за Странджа дървета и храсти и насаждения от бамбук и други екзоти. В хижа Качул се предлагат отлични условия за дневна почивка и нощуване. От Качул маршрута има връзка с посоки към М.Търново и Бръшлян.

Екопътека "Древна българска земя"

Дължина на прехода 30км. – от с.Писменово през заслон "Студената вода" с хайдушка чешма и панорамен изглед към Южна Странджа, Папия и Черно море. Преминавайки през м.Каламарево с останки от тракийски некропол и металодобив и горски масиви с вечнозелена колхидска растителност по Илиева река се достига до с.Визица. Край селото е разположено манастирчето св.Троица, построено върху пещера в която се влиза по вертикални стълби с лековито аязмо в едно от разклоненията. В м.Петрова поляна може да се посети и използва ловния дом с всички туристически удобства и при желание да се наблюдават животни и птици. През с.Граматиково с музейна сбирка и старинна архитектура с битови занаяти ⁄тъкачество, бъчварство⁄ се достига до ловна хижа "Качул".

Екопътека "Нестинари в Странджа"
Маршрутът ⁄25км⁄ започва от с.Българи с интересни за туристите параклиси, черква, занаяти и странджанска архитектура. Празниците на нестинарството са в началото на м.юни, в деня на св.Константин и Елена с голям събор и фолклорни песни и танци с игра в огъня. В с.Кондолово ще се приготви екологична пеши пътека с дължина 800м. от заслон "Корията" до представителен горски комплекс – естествен дендрариум на странджанската флора, уникална за Европа. В с.Граматиково може да се посети горската сбирка подготвена по Българо- Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и панорама на планината от м.Тумбата или от параклиса св.Константин и Елена. Посещение на река Велека с ловна хижа Качул, наблюдателна вишка "Кукулят" и дендрариум на странджанската растителност.  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.