Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Форум за природа и хора

Природозащитни и посетителски центрове в България>Кампании за опазване на природата Обратно към темите
wmileva
(посетител)

2010-03-10 14:26:53

ПETИЦИЯ за спасяване на Княжевската гора

ДО
Председателя на Министерския съвет на Р България – Генерал Бойко Борисов,
Министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Р България – инж. Росен Плевнелиев,
Министъра на околната среда и водите на Р България – Нона Караджова,
Министъра на икономиката, енергетиката и туризма – Трайчо Трайков,
Министър на земеделието и храните – Мирослав Найденов
Председателя на Столичния общински съвет – Андрей Иванов,
Кмета на Столична община – Йорданка Фъндъкова
Омбудсмана на Р България

Княжевската гора е със статут на зелена площ още съгласно Общия устройствен план на София от 1949 г., който е запазен и с плана от 1961 г. В него, както и в няколко от по-късните планове, той е предвиден за градини и лесопаркове. През 2007 г. обаче областният управител Тодор Модев променя статута на мястото и от паркова зона то става зона за спорт и озеленяване. Този статут дава право на строеж до 30% върху територията. Въпреки че, днес Княжевската гора влиза в територията на парк Витоша, опитите за застрояването й продължават от частни лица.

Далеч във вековете, територията на кв. Княжево и околностите е била залесена с гъсти дъбиви гори. Пътешественици и историци от тези времена разказват за половин вековни дървета устояли на природните стихии, но не и на рударската и металургичната промишленост и необходимостта от пасища през Османско владичество. След Освобождението започва инициатива за възстановяване на гората. През 1900 г., в разположеното югозападно от столицата София село Княжево, е създадена, първата по своя род, ботаническа градина в България. Създава се малък разсадник, в който се развъждат предимно бор, мура, ела и някой широколистни видове. С усилията на княжевци, които милеят за своята гора, разсадникът се разширява до стотици декари. Към средата на XX век пожари, а през 1955 г. и смерч, унищожава множество от младите насъждения. Това обаче не обезкуражава жителите на Княжево.

Благодарение на техните усилия, днес, повече от век по-късно, се гордеем с Княжевската гора, която се простира на повече от 750 декара. Невероятната природна даденост, голямата разновидност от борове и изключителната растителност, я превръщат в безценно богатство за цяла София и за цяла България.

Една част от богатството на Княжевската гора обаче се крие и в земните недра, от които извират много лечебни минерални извори. Банският извор се използва за нуждите на балнеолечебницата и е с температура 31.5 С. Водата е бистра и безцветна, без мирис и с приятен вкус. Всички тези качества са напът да изчезнат със започването на строежите в гората, а лечебната вода на Княжево да се превърне в кални локви.

Изложеното по – горе описва малка част, от това, което може да изгубим, ако днес не поставим на дневен ред малките на пръв поглед проблеми. С Решение № 603 на Столичния общински съвет от 10.09.2009 г. е приет проект за изменение на плана за регулация на м. в.з. „Беловодски път”, кв. 19, с който се предвижда изграждане на път през територията на Княжевската гора. Този път е предвиден, за да обслужва интересите на малък брой частни лица, който искат по него да стигат по – бързо до имотите си. Предвидено е пътят да минава в близост до пътеката водеща към Златните мостове. Въз основа на това решение е издадено и Разрешение за сеч № 9400 – 4641/13.07.2009 г. от СО, район „Витоша”. Сечта, предприета на 22 и 23 август тази година в зоната предвидена за улица, обаче неимоверно превишава пределите определени от местната администрация и се извършва без необходимото разрешение от Дирекция „Зелене система” към Столична община.

След незаконната сеч, която се извърши през август 2009 в имот с планоснимачен № 851, срещу ул. „Беловодски път” № 83, в края на същата година отново бехме свидетели на своеволните им действия. Започна изграждане на ограда около поземлен имот с планоснимачен № 851, с площ от 18 000 кв.м., находящ се в гр. София, район „Витоша”, ул. „Беловодски път” до квартали №, №, № 19, 20, 25. Силно притеснени от гледката на бетон и строителни работи в гората, поискахме да ни бъде представено Разрешително за строеж. Въпреки многократните ни опити да получим нужната информация и/или документи – такива не ни бяха предоставени. Имаме основанието да считаме, че е налице незаконно стрителство.

Имотът около, който започна изграждането на ограда, е частна собственост. След справка в имотния регистър установихме, че имота е придобит с Нотариален акт за дарени от 2006 г., дарителят по него се е легитимирал като собственик с Нотариален акт за собственост на недвижим имот от 1965 г. Последният от своя страна е изготвен въз основа на Договор по Закона за реда за прехвърляне вещни права върху някой недвижими имоти през 1964 г. За съжаление копие на Договора от 1964 г. в Софийски районен съд, Обща архива, където би трябвало да се съхранява оригинал, не беше открит. Как тогава е съставен нотариалния акт от 2006г.?

По този начин, придобилият по неясен начин имота собственик, с действията си заплашва да бъде заградена и впоследствие застроена пътеката към Златните мостове. Каменната река, която се намира на надморска височина от 1350 до 1500 метра, е предпочитано място от много туристи, който предпочитат да си устроят пикник или да се пекат върху големите, обли камъни. Златните мостове е едно от най-посещаваните места на Витоша. Възможно е и спускане с колело от района на мостовете по посока Бояна, Княжево и Владая.

Водени от желанието си да съхраним Княжевската гора за софиянци и всички българи, се обърнахме към компетентните органи с молби, сигнали и жалби да предприемат необходимите действия за преустановяване на незаконната сеч и строителство. Във връзка със съмнително придобитата собственост върху 18 000 кв.м. българска гора се обърнахме и към прокуратурата. Предприетите от нас действия все още не са дали резултат, поради нежеланието и незаинтересоваността на общинските и държавни органи.

В България обаче има гражданско общество и присединявайкисе към тази петиция Вие подкрепяте исканията ни:
Да се преустанови и премахне незаконното строителство около поземлен имот с планоснимачен № 851, с площ от 18 000 кв.м., находящ се в гр. София, район „Витоша”, ул. „Беловодски път” до квартали №, №, № 19, 20, 25.
Да се санкционират нарушителите, които безразборно изсичат нашата -Княжевската гора.

http://bgpetition.com/knyazhevska-gora/index.html

wmileva
(посетител)

2010-03-10 14:26:43

Да спасим парк Витоша!, подписка в защита на парка

Според мен трябва да се знае, че и този природен обект е застрашен...от комерсиална употреба, унищожаване, застрояване с грозни хотели и унищожение на уникалността му.
Ако не искате Витоша да се превърне в поредното място, където няма нищо повече от скъпи влекове, карти за ски, кръчми, пътища, хотели и дискотеки. Ако не искате планината, дивата природа около София да загине подкрепете тази подписка...сложете своето име в нея. Бъдете граждани!
Влез тук: http://forthenature.org/petitions/7/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0 за да участваш в петицията
текст на писмото:
До
Министър-председателя на Р България
Главния прокурор на Р България
Министъра на околната среда и водите
Председателя на Държавната агенция по горите
Кметът на Столичната община
Председателя на Народното събрание

Подписка в защита на Природен парк Витоша

През октомври 2008 г. в района на Алеко в Природен парк Витоша с тежка строителна техника бяха унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка. Извършител е фирмата Витоша ски АД, която притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет. Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.

Унищожени са символи на Витоша - "морените”. И всичко това в най-стария национален парк на Балканите пред очите на двумилионна София.

Наказани няма.

Нещо повече - започнало е изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша. Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата.

Настояваме:

1. За незабавно спиране процедурата по проектиране на ски зоната от страна на следните институции: Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция по горите и Столична община.

2. Да се наложат наказания на извършилите престъплението и на тези, които са го допуснали, а сега бездействат: Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община, район Витоша.

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.