Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Североизточна България
Природен парк „Русенски Лом”Природен парк „Русенски Лом” - Крепостта ЧервенПрироден парк „Русенски Лом” - Скални църкви - ИвановоПрироден парк „Русенски Лом” - ВедрицаПрироден парк „Русенски Лом” - Синявици

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.